Schüler mit Verantwortung

1. Schülersprecherin: Lea Spittka, 10d

2. Schülersprecher: Rafael Bauer, 10c

3. Schülersprecherin: Guip Christina, 9a